;

பாடல்கள்

Tuesday, June 22, 2010

கைப்பேசியில் தமிழில் குறுஞ்செய்தி அனுப்புவது எப்படி....... ? ? ?

Óò¾Á¢Æ¢ý ¿¡ý¸¡õ ÀâÁ¡ÉÁ¡É ¸½¢É¢ò ¾Á¢ØìÌ «ÎòÐ ³ó¾¡Å¾¡¸ ÅóÐÅ¢ð¼Ð ¨¸ô§Àº¢ò ¾Á¢ú.


þ¾ý ¦ÀÕ¨Á¨Â §¿¡ì¸¢Â¡ ¿¢ÚÅÉò¾¢üÌ ºí¸ò ¾Á¢ú Á̼õ ÝðÎõ «§¾ §Å¨Ç¢ø, ¾Á¢ú þÉ¢ ¦ÁøÄ ¦ÁøÄî º¡Ìõ ±ýÈì Üü¨È ¾¸÷ò¦¾Ã¢Â×õ ¦ºöÐûÇÐ.


¾Á¢ú ¿õ þÉò¾¢ý Ó¸Åâ. யூனி§¸¡ð ±ÉôÀÎõ À¢ÃÀïº ÌȢ£ðÊÉ¡ø ¾õ ¾Á¢ú ¾¡öìÌ பிரசினை இல்லை. ¿õ ¾¡ö¦Á¡Æ¢ìÌ நிறைய இடÓõ உள்ளது. அதுவும் தமிழுக்கென்றே தனி இடம் ஒதுக்கப் பட்டுள்ளது.இந்த இடத்தில் எந்த Ũ¸Â¢ø வீடு கட்டினாலும், அது ஒரு தமிழரின் வீடு என்பதை கணினியும் இணையமும் þýÚ ¨¸ô§Àº¢Ôõ உணர்ந்து ¦¸¡ள்ளும்.


அதற்கேற்றாற் §À¡ல் சூழ்நிலைகளையும் அமைத்துக் ¦¸¡டுக்கும். யூனி§¸¡ட் அமைப்பில் தமிழ் வரிகளுக்குப்பாதுகாப்புவழங்கப்படும்.


Üξø ¦Áý¦À¡Õû ¯¾Å¢Â¢ýÈ¢ ÍÂÁ¡¸ Á¢¸ ¸õÀ£Ãòмý ¦ºÂøÀΞ¡ø þÂøÀ¡É ÌÚ了ö¾¢ ¸ð¼½õ ÅÆ¢§Â «ÛôÀÄ¡õ.


´Õ ¦Á¡Æ¢ ±ô§À¡Ð ÒòÐĸ Á¡üÈò¾¢üÌ ¾ý¨É þ¨½òÐ ¦¸¡û¸¢È§¾¡, «õ¦Á¡Æ¢ ¸¡Äõ ¸¼óÐ Å¡Øõ ÅÇÕõ ±ýÀ¾¢ø ³ÂÁ¢ø¨Ä.


³Â§¸¡..! ¾Á¢Æ¢ø «¾¢¸ ±Øòиû ¬Â¢ü§È. ±ôÀÊ ¨¸ô§Àº¢Â¢ý Å¢¨ºìÌû «¼ì¸ ÓÊÔõ ±ýÈ §¸ûÅ¢ìÌ À¾¢ø ¸¢¨¼òРŢð¼Ð. «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¾Á¢ú ¦¿Îí¸½ìÌ 12 ¯Â¢÷ ±Øòи¨ÇÔõ 18 ¦Áö¦ÂØòи¨ÇÔõ ¦¸¡ñÎûÇÉ. ¿õ ¦Á¡Æ¢, ´Ä¢ôÒ Ó¨È¢ġÉÐ. «¾üÌ ÅâÅÊÅõ «Ç¢ì¸ôÀ𼾡ø «¾¢¸ ±Øòиû §À¡ø ´Õ ÁÂì¸õ §¾¡ýÚ¸¢ÈÐ.

§¿¡ì¸¢Â¡ ¨¸ô§Àº¢¸Ç¢ø ¾Á¢Æ¢ø ±ØÐÅÐ ±ôÀÊ?


¾Á¢ú Å¢¨ºôÀĨ¸¨Â ÓÎì¸ ÌÚ了ö¾¢ ±ØÐõ ¦ÀðÊò ¦¾Ã¢×¸Ç¢ø writing language – > ¾Á¢ú ±ýÚ ¦¾Ã¢× ¦ºöÔí¸û.


¨¸ô§Àº¢ Å¢¨º¸Ç¢ø ¾Á¢ú ±Øòиû «îº¢¼ôÀ¼¡Áø þÕì¸Ä¡õ. ±É§Å, Å¢¨º ±ñ ÁüÚõ Å¢¨ºÂ¢ø ¯ûÇ ±ØòÐ Å⨺¸¨Çì ¸£§Æ ¸¡½Ä¡õ.

1

ÒûÇ¢, ¬ö¾õ

2

«, ¬, þ, ®, ¯, °

3

±, ², ³, ´, µ, ¶

4

¸, ¹, º, »

5

¼, ½, ¾, ¿

6

À, Á, Â

7

Ã, Ä, Å

8

Æ, Ç, È, É

9

ƒ, „, …, †, ‡, ‚

*

0

þ¨¼¦ÅÇ¢

#

¦Á¡Æ¢ Á¡üÈ¢¯Â¢¦ÃØòиû


±ñ 1ø ÒûÇ¢ ÁüÚõ ¬ö¾ ±ØòÐ ¯ûÇÐ. ±ñ 2ø Ó¾ø À̾¢ ¯Â¢¦ÃØòиû ¯ûÇÉ. Á£¾õ ¯ûÇ ¯Â¢¦ÃØòиû ±ñ 3ø ¯ûÇÐ.


¦Áö¦ÂØòиû


þɦÅØòÐ «ÊôÀ¨¼Â¢ø ´ýÈ¡¸ ÅÕ¸¢ýÈÉ. «¾ý Å¢ÀÃõ À¢ýÅÕÁ¡Ú,

±ñ 4 í¸, ïº

±ñ 5 ñ¼, ó¾

±ñ 6 õÀ

±ñ 8 ýÈ

À¢ÈÌ þ¨¼Â¢Éõ ±ñ 6 Ó¾ø 8 Ũà Å⨺¡¸ «¨Á¸¢ÈÐ.

±ñ 6 : Â

±ñ 7 : à , Ä , Å

±ñ 8 : Æ , Ç


¸¢Ãó¾ ±Øòиû


±ñ 9þø ƒ, „, …, †, ‡, ÁüÚõ ‚ ÅÕ¸¢ÈÐ.


«Ã¢îÍÅÊ ÁÈóРŢ𼾡 ? þÉ¢ ¸Å¨Ä §Åñ¼¡õ. ¬º¢Ã¢Â÷¸Ùõ ¦Àü§È¡÷¸Ùõ ¾í¸û À¢üÚò Ш½ô ¦À¡ÕÇ¡¸ ¨¸ô§Àº¢¨Âò Ш½ì ¦¸¡ñÎ ±Æ¢Â ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢Â¢Â¨Ä ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø ÅÆ¢ ¿¼ò¾Ä¡õ.

þɦÅØòÐ:

¾õÀ¢, ¸õÀ¢, ¿õÀ¢ §À¡ýÈ ¦º¡ü¸Ç¢ø õÀ¢ ±ýÈ þɦÅØòÐ ´ýÈ¡¸ ÅÕŨ¾ì ¸¡½Ä¡õ.


±É§Å, 6 ¬õ ±ñ Å¢¨ºÂ¢ø À ¾ðÎôÀÎõ §À¡§¾ «ÎòÐ Á ÅÕõ ±ýÚ ¯ûÙ½÷Å¡¸ «È¢ÂÄ¡õ.

ÅøÄ¢Éõ, ¦ÁøÄ¢Éõ, þ¨¼Â¢Éõ

¸

º

¼

¾

À

È

¹

»

½

¿

Á

É

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

ãÄõ : ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Âõ

¾É¢ ±Øòи¨Ç ±ôÀÊ ±ØÐÅÐ?


¨¸ô§Àº¢ ¬í¸¢Ä Å¢¨ºôÀĨ¸Â¢ø 3¬õ ±ñ½¢ø def ±ýÚ þÕìÌõ. e Åà §ÅñÎÁ¡É¡ø 3¬õ ±ñ¨½ 2 Ó¨È ¦º¡Îì̧šõ «øÄÅ¡?

«§¾ §À¡ø ¾¡ý ¾Á¢ØìÌõ. ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ±ØòÐ ÅÕõ Ũà «Øò¾ §ÅñÎõ.

±Øò¾¢Âø:

Å¢¨º

¾Á¢¦ÆØòÐ

¦º¡ÎìÌõ

±ñ½¢ì¨¸

2

«

´Õ Ó¨È

2

¬

þÕ Ó¨È

2

þ

ãýÚ Ó¨È

2

®

¿¡ýÌ Ó¨È

2

¯

³óÐ Ó¨È

2

°

¬Ú Ó¨È

2

±ñ 2

²Ø Ó¨È

¬í¸¢Ä ±Øòи¨Çô §À¡Ä ´§Ã ±ñ¨½ «Îò¾ÎòÐ «ØòÐõ §À¡Ð Á¢¸ §Å¸Á¡¸ «Øò¾ §ÅñÎõ. þøÄ¡Å¢ð¼¡ø ¬ ±ýÚ ÅÕžüÌô À¾¢ø «« ±ýÚ Åà šöôÒ¸û ¯ñÎ.

¯Â¢÷¦Áö ±ØòÐ

¸¡

=

¸

ÒûÇ¢

¬

¸¡

=

4

1

Å¢¨º 2³

þÕ Ó¨È

¦º¡Îì¸×õ

“¸¡” ±ýÈ ±Øò¨¾ §Á§Ä ¯ûÇ Ó¨Èô§À¡ø «îÍì §¸¡÷ì¸ §ÅñÎõ ±ýÚ ¿¢¨ÉôÀ£÷¸û. «õÓ¨ÈÂýÚ.

¸¡ = 4 + 2 ±ýÚ «Øò¾¢É¡§Ä §À¡Ðõ.

þÂøÀ¡¸ 4 + 2 = “¸«” ±ýÚ ¾¡ý Åà §ÅñÎõ.

þÄ츽 ÁÃÒ:

¾Á¢Æ¢ø ¯Â¢÷¦Áö ±ØòÐìÌ «ÎòÐ ¯Â¢÷ ±ØòÐ ÅáÐ.

¨¸ô§Àº¢ ¾Á¢ú Òò¾¢Ä츽ò¾¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¦ºÂüÀ¼ò ¦¾¡¼í̸¢ÈÐ. ¸ ±ýÈ Å¢¨º þó¾ þ¼ò¾¢ø ì ±ýÈ ¦Áö¦ÂØò¨¾ì ÌÈ¢ì¸ §ÅñÎõ ±Éô ÒâóÐ ¦¸¡û¸¢ÈÐ.

¸ ±ýÈ Å¢¨º ì ¬¸¢ÈÐ. ì + Å¢¨º 2 = ¸ ±ýÈ Åà §ÅñÎõ.

¬É¡ø, ²ü¸É§Å ¾¡ý ¸ ±ýÈ ±ØòÐìÌò ¾É¢ Å¢¨º ¯ñ§¼.

±É§Å Å¢¨º 4 + Å¢¨º 2 = ¸¡ ¬¸¢ÈÐ.

¨¸ô§Àº¢ ¾Á¢ú Òò¾¢Ä츽ò¾¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¦ºÂüÀ¼ò ¦¾¡¼í̸¢ÈÐ. À¡Ã¾¢Â¢ý Ò¾¢Â ¬ò¾¢îÝÊ §À¡Ä ¨¸ô§Àº¢§Â ¿£Ôõ “Ò¾¢Â§¾¡÷ ¯Ä¸õ ¦ºö šã÷”.

¾Á¢ØìÌ «ÆÌ “Æ”

Å¢¨º

¾Á¢¦ÆØòÐ

§º÷òÐ

«ØòÐ

Áü¦È¡Õ

Å¢¨º

¦º¡ÎìÌ

¦ÅÇ¢ôÀÎõ

±ØòÐ

8

Æ

+

3

´Õ

¦Æ

8

Æ

+

3

þÕ

§Æ

8

Æ

+

3

ãýÚ

¨Æ

8

Æ

+

3

¿¡ýÌ

¦Æ¡

8

Æ

+

3

³óÐ

§Æ¡

8

Æ

+

3

¬Ú

¦Æª

¦º¡øÄ¢Âø

þ·Ð

=

þ

·

Ð


=¾

¯


=

Å¢¨º 2 ( 3Ó¨È )

Å¢¨º 1

Å¢¨º 5 ( 3Ó¨È ) + Å¢¨º 2 ( 4 Ó¨È )

þíÌ þ ìÌ «ÎòÐ 1 «Êò¾¡ø ÒûÇ¢ìÌô À¾¢ø ¾¡§É ¬ö¾ ±ØòÐ ÅÕŨ¾ì ¸ÅÉ¢Ôí¸û.

²¦ÉÉ¢ø, þÄ츽ô ÀÊ ¯Â¢÷ ±ØòÐ §Áø ÒûÇ¢ ÅáР±ýÀ¨¾ ¨¸ô§Àº¢ ÒâóÐ ¦¸¡û¸¢ÈÐ.


´Õ Ó¨È writing language ¦¾Ã¢Å¢ø ¾Á¢ú ±Éò ¾ó¾¡ø ¦ºø§Àº¢ ÓØì¸ ±øÄ¡ þ¼í¸Ç¢Öõ ¾Á¢ú ±Øòиû ÅÕõ.


¸øÅ¢ìܼí¸û, ÁýÈí¸û, Å¡¦É¡Ä¢ ¿¢¨ÄÂí¸û, ¦¾¡¨Ä¸¡ðº¢ ¿¢¨ÄÂí¸û, ¦ºö¾¢ ¿¢ÚÅÉí¸û, ¨¸ô§Àº¢ §º¨Å ¿¢ÚÅÉí¸û þùź¾¢¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ì ¦¸¡ñÎ ¾í¸û §º¨Å¸¨Ç «¾¢¸Ã¢òÐì ¦¸¡ûŧ¾¡Î ¾Á¢ú Å¡Æ, ¾Á¢Æ¢Éõ Å¡Æ ÅÆ¢ ÅÌì¸ §ÅñÎõ.±ÎòÐì ¸¡ð¼¡¸ ͼî Í¼î ¦ºö¾¢¸¨Ç ¯¼Ûì̼ý ¦ºö¾¢ ¿¢ÚÅÉí¸û ÀÂÉ£ð¼¡Ç÷¸ÙìÌ ¾Á¢ú ÌÚ了ö¾¢ ÅÆ¢ Ó츢 ¦ºö¾¢¸¨Ç ÅÆí¸Ä¡õ.


¬È¡õ ¾¢¨½Â¡¸ ¸½¢É¢ ÅÆ¢ þ¨½Âò¾¢ø ¯Ä¡ ÅÕõ ÁШà ¾¢ð¼õ, ¨¸ô§Àº¢ ÅÆ¢ ¸üÈÐ ¨¸Áñ «Ç× ±ýÚ §À¡ö ¾Á¢úò §¾¨É ͨÅì¸ ¯ûÇí¨¸ «¼ì¸ò¾¢ø ²Æ¡õ ¾¢¨½Â¡¸ ¯Ä¡ Åó¾¡ø ±ýÉ..?


நன்றி தமிழ்திரு.ஈஸ்வரன்

27 comments:

Anonymous said...

First off I would like to say wonderful blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you don't
mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your head before writing.
I've had difficulty clearing my mind in getting my thoughts out. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Thank you!

Also visit my web page buybreastactives4.wordpress.com

Anonymous said...

Hi there, I enjoy reading all of your post.
I like to write a little comment to support you.


Feel free to surf to my homepage storage wars rico suave

Anonymous said...

Hello just wanted to give you a quick heads up. The
words in your content seem to be running off the screen
in Internet explorer. I'm not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I figured I'd post to let you know.

The layout look great though! Hope you get the problem fixed soon.
Many thanks

Here is my web-site ragu cheese sauce coupons

Anonymous said...

It's an remarkable post for all the online people; they will get advantage from it I am sure.

Here is my web site: coupons.com nabisco

Anonymous said...

Hi there, I found your website by the use of Google whilst
searching for a similar subject, your website got here up,
it seems to be good. I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hello there, just changed into alert to your weblog via Google, and located that it's truly
informative. I am gonna be careful for brussels.
I'll be grateful should you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

Also visit my web page: pentair clean and clear plus 520

Anonymous said...

It's very easy to find out any matter on net as compared to books, as I found this piece of writing at this web site.

My blog post; printed silk Fabric

Anonymous said...

Currently it looks like BlogEngine is the preferred blogging platform out there right now.
(from what I've read) Is that what you're using on
your blog?

Here is my web-site; kids snack mix quaker

Anonymous said...

Hey there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I
could find a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?
Thanks a lot!

Take a look at my blog - does philadelphia cream cheese Have gelatin

Anonymous said...

WOW just what I was looking for. Came here by searching for data
recovery specialist

My website; chobani coupons march 2013

Anonymous said...

This web site definitely has all of the information I needed about this subject and didn't know who to ask.

Also visit my website: what is u by kotex

Anonymous said...

I am regular reader, how are you everybody?
This post posted at this web site is genuinely fastidious.


my web-site ... olay coupons in india

Anonymous said...

What's up, always i used to check website posts here in the early hours in the dawn, for the reason that i love to gain knowledge of more and more.

Feel free to surf to my web blog :: best nicorette gum

Anonymous said...

I am really enjoying the theme/design of your web site.
Do you ever run into any web browser compatibility problems?
A handful of my blog visitors have complained about my site
not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.

Do you have any tips to help fix this problem?

my homepage: fragrance free dial soap

Anonymous said...

Saved as a favorite, I really like your blog!

Here is my blog: added sugar in simply orange

Anonymous said...

I have read so many articles or reviews regarding the blogger lovers
however this paragraph is truly a good piece of writing, keep it up.


Have a look at my web blog ... halo forward Unto dawn

Anonymous said...

I blog quite often and I genuinely thank you for your information.

This article has truly peaked my interest. I will book mark your site and keep checking
for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed as
well.

Feel free to visit my web-site - lipton tea coupons september 2011

Anonymous said...

Hi there, I believe your site could possibly be having internet browser compatibility issues.

When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in
I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up!
Besides that, great site!

my weblog: ushl powerade tournament

Anonymous said...

Hi there! I simply wish to offer you a huge thumbs up for your excellent information
you've got right here on this post. I'll be returning to your site for more soon.


my blog post coupons for charmin ultra

Anonymous said...

Appreciation to my father who shared with me on the topic of this webpage, this weblog is genuinely remarkable.


My web page keurig k cups maxwell house

Anonymous said...

Ahaa, its nice dialogue regarding this article here at this weblog, I have read
all that, so now me also commenting at this place.


Also visit my blog post - fettuccine alfredo ronzoni recipe

Anonymous said...

I was curious if you ever considered changing the page layout of
your blog? Its very well written; I love
what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content
so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having
1 or 2 images. Maybe you could space it out better?Here is my homepage: organic folgers coffee

Anonymous said...

I drop a comment each time I appreciate a article on a
blog or if I have something to contribute to the conversation.
Usually it is a result of the passion displayed in the post I looked at.
And on this article "கைப்பேசியில் தமிழில் குறுஞ்செய்தி அனுப்புவது எப்படி....... ? ? ?".
I was actually moved enough to drop a leave a responsea response ;-) I actually do have
a couple of questions for you if it's okay. Could it be only me or do some of these comments come across like coming from brain dead people? :-P And, if you are writing at other online social sites, I'd like to keep up with you.
Could you list every one of your public pages like your linkedin profile, Facebook page or
twitter feed?

Stop by my blog; does nestle own stouffers

Anonymous said...

Tremendous issues here. I'm very glad to see your article. Thanks a lot and I'm having a look forward to
touch you. Will you please drop me a mail?

My page :: using lysol in laundry

Anonymous said...

It really is essential to possess a deep comprehending of tag heuer outlet store orlando you are
organizing to purchase or sell it. This can make you wonder where to
begin.

Feel free to visit my site ... prices of tag watches

Anonymous said...

Even just a bit one thing will often be remembered and cared
for. Read this article to consolidate your own or even a present to
somebody else.

Also visit my homepage; tag heuer outlet aurora

Anonymous said...

Have you ever looked inside the mirror and questioned what was missing?
Your clothing are fashionable, your chosen socks really match,
and also you are sporting freshly polished footwear,
but one thing is off. The answer is probably aquaracer tag heuer.
Even a simple piece of tag heuer aquaracer calibre s can unite your outfit together.


Here is my webpage tag heuer aquaracer chronograph

Ramesh DGI said...

Great article with excellent idea! I appreciate your post. Thanks so much and let keep on sharing your stuffs.
Tamil News | Latest Tamil News | Tamil Newspaper | Kollywood News